ภาสกร ชมภู.

ผลของสารคงตัวต่อคุณภาพของโยเกิร์ตจากกะทิ = Effect of stabilizers on quality of yogurt from coconut milk / โดย ภาสกร ชมภู - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ซ, 51 หน้า

Y45 M11 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


สารคงสภาพ.
โยเกิร์ตจากกะทิ--การผลิต