วราภรณ์ กันทะ.

การผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่สมุนไพรจากดอกคำฝอย = The production of herbal jelly from safflower / โดย วราภรณ์ กันทะ - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ฌ, 72 หน้า

Y45 M11 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


เยลลีสมุนไพร--การผลิต.
เยลลีดอกคำฝอย--การผลิต.