สุทธิดา แก้วมาลัย.

การผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลาป่น = The production of powdered fish cookies / โดย สุทธิดา แก้วมาลัย - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544 - ก-ฌ, 89 หน้า : ภาพประกอบ

Y45 M11 D74


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร --โครงงานนักศึกษา


คุกกี้ปลาป่น--การผลิต.