สมศรี สอาดเอี่ยม.

สภาพชีวิตและปัญหาของหญิงบริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Life and problems of entertainment girls in Chiang Mai / สมศรี สอาดเอี่ยม - 2521 - ก-ฐ, 124 หน้า

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย--วิทยานิพนธ์.


โสเภณี--เชียงใหม่.

363.44 / ส281ส