ธัชชัย ศุภผลศิริ.

กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ - พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่) - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544 - 2, 6, 350 หน้า

Y46 M01 D44

9742030022


ลิขสิทธิ์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.0482 / ธ439ก 2544