พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545 - 30, 936 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M01 D12

9747784165


พจนานุกรมหลายภาษา.
ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาอังกฤษ.
ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาฝรั่งเศส.

413.1 / พ174