ปกรณ์ สุวรรณประภา.

วิทยากรกระบวนการ ภาคสนาม / ปกรณ์ สุวรรณประภา. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน, 2545 - 217 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M01 D41

9747105055


วิทยากร.

658.312404 / ป116ว