กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ : คืนพลังสู่ชุมชน (โครงการศึกษาความเป็นไปได้ : Feasibiligy study) / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (civicnet), 2544 - 266 หน้า : ภาพประกอบ

Y46 M01 D41

9748836207


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
ชุมชน
การพัฒนาชุมชน

303.4 / ก218