เลือดไม่ใช่น้ำตา : ลำนำจากปาเลสไตน์ / กิติมา อมรทัต, แปลและรวบรวม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : อัล-อีหม่าน, 2545 - 201 หน้า

Y46 M01 D31

9749010760


กวีนิพนธ์ปาเลสไตน์.

808.81095694 / ล934