สุรัสวดี ราชกุลชัย.

การบริหารสำนักงาน = Office management / สุรัสวดี ราชกุสชัย - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 - 444 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y46 M02 D53

9741318685


การจัดการสำนักงาน.
สำนักงาน.

651.3 / ส857ก 2545