100 ปีมหาดไทย / คณะทำงานจัดทำหนังสือวิชาการมหาดไทย 100 ปี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2535 - 462 หน้า : ภาพประกอบ

กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 100 ปี 1 เมษายน 2535

9747852497


กระทรวงมหาดไทย.


การบริหารรัฐกิจ--ไทย

351.03 / ก218ร