คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 15 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544 - 150 หน้า

Y46 M02 D14

9748328105


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.639591 / ค383 2544