อนุพันธ์และการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = The derivative and its applications / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2545 - 640 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ : อนุพันธ์และการประยุกต์

Y46 M02 D71

9748999548


ฟังก์ชัน.
อนุพันธ์ (คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
แคลคูลัส

515.33 / ค129 2545