ธวัช มกรพงศ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์ - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537 - 149 หน้า

9740811752


การพัฒนาชนบท--วิจัย--ไทย

307.72 / ธ392ย