เทคนิคในการเป็นผู้นำ : หลักการและองค์ประกอบสำคัญที่ผู้นำพึงมี / แปลและเรียบเรียง ไชยวัฒน์ และ ประสิทธิ์ พึ่งวิชัย - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2536 - 273 หน้า

9747690764


ผู้นำ

158.4 / ท591 2536