สุจินต์ มานะสุวรรณชัย.

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงราย = Behavior and market factor of consumer in Chaingrai to choose service from Big C Supercenter / สุจินต์ มานะสุวรรณชัย - 2545 - ก-ญ, 61 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y46 M01 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์--การเลือกใช้บริการ--เชียงราย


ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงราย

658.8342 / ส755พ