พิภพ แสนหลวง.

การศึกษาการดำเนินงานของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ = The study of the operation of Mckean Rehabilitation Center / พิภพ แสนหลวง - 2544 - ก-ช, 92 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

Y46 M01 D56


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ--การบริหาร.

338.7613621 / พ713ก