เบญจพรรณ คันธรส.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors and clients' satisfaction affecting Muang Thai Insurance Limited in Muang District, Chiangmai Province / เบญจพรรณ คันธรส - 2545 - ก-ญ, 90 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y46 M01 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต--การเลือกใช้บริการ--เชียงใหม่


ความพอใจของผู้ใช้บริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / บ783ป