นริศรา ศิริธร.

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการจัดตลาดนัดในมหาวิทยาลัยพายัพ = Consumer satisfaction with the arrangement of agricultural market at Payap University / นริศรา ศิริธร - 2545 - ก-ญ, 55 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545

Y46 M01 D52


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
มหาวิทยาลัยพายัพ--การจัดตลาดนัด--ความพอใจของผู้บริโภค


ตลาดนัด--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8343 / น253ก