คน เงิน งาน และการบริหารองค์การ / ทีมงานบอสตันเบรนกรุ๊ป - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : เอ็ม. บี. เอ., [2536?] - 319 หน้า


การจัดการองค์การ

658.4 / ท533ค