ศิริชัย มงคลเกียรติศรี.

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอาเซียน ค.ศ. 1987 : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับความตกลงทวิภาคีที่ประเทศไทยทำกับสมาชิกอาเซียน / โดย ศิริชัย มงคลเกียรติศรี. - 2540 - 10, 196 หน้า

ฉบับถ่ายสำเนา

วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

Y46 M01 D44


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ --วิทยานิพนธ์


การลงทุนของไทย--กลุ่มประเทศอาเซียน.
การลงทุนของต่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ความตกลงระหว่างประเทศ.
กฎหมายระหว่างประเทศ

341.752 / ศ458ค