ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น. เล่ม 2 / โดย ธ. ธีรทาส - กรุงเทพฯ : ชมรมธรรมทาน, 2541 - 300 หน้า


พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ).
พุทธศาสนามหายาน.

294.32 / ธ111ศ