เธียรชาย อักษรดิษฐ์

ล้านนา : จักรวาล ตัวตน อำนาจ / ผู้เขียน, เธียรชาย อักษรดิษฐ์, กรกนก รัตนวราภรณ์, วันดี สันติวุฒิเมธี. - กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค 2545. - 223 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ; ลำดับที่ 14 .

ชุธาตุ : ความเชื่้อเรื่อง "พระธาตุประจำปีเกิดในล้านนา" ปรากฎการณ์ทางอำนาจ ศรัทธา มายาคติ -- จักรวาลคติ ในการวางผังวัดหลวงล้านนา : สัญลักษณ์สะท้อนอำนาจรัฐในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 -- กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.

Y46 M03 D41

9749081781


พระธาตุ
วัด--ไทย (ภาคเหนือ)
ไทใหญ่
ราศี
หมู่บ้านเปียงหลวง (เชียงใหม่)
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

306.09593 / ธ781ล