ประเวศ วะสี.

จุดเทียนเหนือภูผาคีลีมัญจาโร / โดย ประเวศ วะสี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2545 - 38 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y46 M03 D00

9749507223


แทนซาเนีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
การแพทย์--แทนซาเนีย.

916.78 / ป384จ