พรภิมล แก้วกมล

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Relationship between the sense of coherence and mental health of nursing students at McCormick Faculty of Nursing, Payap University / พรภิมล แก้วกมล. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544. - ก-ซ, 72 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 171 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 171 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2542.

9746710354


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค --นักศึกษา--งานวิจัย


สุขภาพจิต--งานวิจัย

610.730711 / พ254ค