หนังสือนำเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2545 - 160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน. ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ; วิถีวัฒนธรรมล้านนา ; ชาวเขา – เชียงใหม่. ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต ; ดินแดนแห่งดอยสูง ; เที่ยวทั่วเชียงใหม่ – ลำพูน. ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต ; อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ; เที่ยวทั่วลำพูน -- ลำปาง. ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต ; ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ; เที่ยวทั่วลำปาง -- แม่ฮ่องสอน. ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต ; วิถีไทยใหญ่ ; เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน.

Y46 M03 D55

9746791001


เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลำปาง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ลำพูน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
แม่ฮ่องสอน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / ก454ห