เบย์เรอร์, คริส.

สงครามในเลือด เพศ การเมือง และเอดส์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = War in the blood, sex, politics and AIDS in Southeast Asia / เขียนโดย คริส เบย์เรอร์ ; แปลโดย สาลี่ เกี่ยวการค้า, สมชื่น ฮอนซา จูเนียร์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค, 2545 - 380 หน้า - เอกสารวิชาการชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ; ลำดับที่ 5 . - เอกสารวิชาการชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ; ลำดับที่ 5 .

Y46 M03 D41

9747206048


โรคเอดส์--ไทย.
โรคเอดส์--พม่า.
โรคเอดส์--กัมพูชา.
โรคเอดส์--ลาว.
โรคเอดส์--เวียดนาม.
โรคเอดส์--จีน.

616.9792 / บ821ส