กาญจนา แก้วเทพ

สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2545. - 341 หน้า.

Y46 M03 D43

9747654024


สื่อมวลชน

302.23 / ก425ส 2545