กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์.

มนุษยศาสตร์อุตสาหกรรม = / กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2535 - 420 หน้า

9748877035


ปรัชญา.
จิตวิทยาอุตสาหกรรม.

158.7 / ก372ม