โอลซ์, นิลส์-โกราน.

การพัฒนา Blalanced scorecard = Performance drivers : a practice guide to using the balanced scorecard / โดย นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย, แมกนัส เวทเตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2546 - 327 หน้า : แผนภูมิ - Best Practice Series . - Best Practice Series .

Y46 M06 D51

9749071581


BSC (การประเมินองค์กรแบบสมดุล)
การวางแผนธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / อ984ก