สมชาติ กิจยรรยง.

เกมและกิจกรรม ผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคคลากร / โดย สมชาติ กิจยรรยง, จีรชา ใจเปี่ยม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545 - 217 หน้า - หนังสือชุดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล . - หนังสือชุดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล .

Y46 M06 D51

9748767248


การฝึกอบรม.
เกมการบริหาร.
การพัฒนาบุคลากร

658.312404 / ส238ก 2545