ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์ - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - 335 หน้า : ภาพประกอบ

9740301177


สังคีตนิยม.
ดนตรีตะวันตก--ประวัติ.
เพลง.

781.17 / ณ252ส 2546