ไอคิวและอีคิว : ประตูสู่ความสำเร็จของลูก / บรรณาธิการอำนวยการ, สุภาวดี หาญเมธี. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2544. - 63 หน้า. - ชุดจิตวิทยาและการเลี้ยงดูเด็ก. . - ชุดจิตวิทยาและการเลี้ยงดูเด็ก. .

Y46 M07 D61

9747150174


เด็ก--การดูแล
Child care
Emotions

WS113 / อ692 2544