การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร = The refationship analysis bretween internal control and operation result of agricultural sector cooperatives / โดย กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเงินเชิงวิจัย กองประมวลผลและพัฒนาสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2545- - 75, 10 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: รายงานวิจัยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร

Y46 M07 D00