บุษบา อารีย์

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในเขตภาคเหนือตอนบน = Study of the knowledge about accounting standards for small and medium - sized Thai enterprises of entrepreneurship in the Upper Northern Region / บุษบา อารีย์. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546. - ก-ฏ, 90 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 182 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 182 .

ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การบัญชี--มาตรฐาน--งานวิจัย
ผู้ประกอบการ--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

657 / บ657ง