วิภา อุตมฉันท์.

ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 - 360 หน้า

Y46 M07 D43

9741316461


วิทยุกระจายเสียง.
สื่อมวลชน.
การสื่อสาร

302.22 / ว645ป 2546