พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2542 - 302 หน้า

Y46 M07 D44


ธนาคารแห่งประเทศไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.


ธนาคารพาณิชย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธุรกิจเงินทุน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธุรกิจหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ดอกเบี้ย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การฟอกเงิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.082 / พ371