ประมูล สุวรรณศร.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ประมูล สุวรรณศร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย พัฒน์ เนียมกุญชร. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2545. - ก-ข, 309 หน้า.

Y46 M07 D44

9744471921


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ทรัพย์สิน

346.04 / ป358ค