แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

21 กฎเหล็กแห่งการเป็นผู้นำ = The 21 irrefutable laws of leadership / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์, เขียน ; นิทัศน์ วิเทศ, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2543 - 298 หน้า

Y46 M07 D56

9748253686


ผู้นำ

658.4092 / ม853ย