แม็คอาร์เดิล, เกรี อี. เอช.

การวิเคราะห์ความจำเป์นในการฝึกอบรม = Conducting a needs analysis / โดย เกรี อี. เอช. แม็คอาร์เดิล ; แปลและเรียบเรียง, วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บีไบร์ทบุ๊คส์, 2546 - 118 หน้า

Y46 M07 D51

9749102061


การฝึกอบรม

658.312404 / ม862ก