ชาญชัย แสวงศักดิ์.

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544 - 192 หน้า

Y46 M07 D44

9747717808


การบริหารรัฐกิจ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.--ไทย

342.593 / ช485ก 2544