วิธีชนะมิตรและฝึกฝนตนให้เป็นยอดคน = / แปลและเรียบเรียง, ภูวเดช อัศวเวคิน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็ม. บี. เอ., [2536?] - 375 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: คู่มือวิธีชนะมิตรฝึกฝนตนให้เป็นยอดคน


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.409 / ว614