พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ประชา ใจดี, สมทนา บุญรังสิมันตุ์ - กรุงเทพฯ : ปิยะธนวิชช์การพิมพ์, [2537?] - 698 หน้า

พร้อมด้วย: กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวบรวมถึงปี พ.ศ. 2536


ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
หลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.0926 / พ371