โอะซะมุ, ดะสะอิ

เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5 : รวมเรื่องสั้นของดะสะอิ โอะซะมุ / มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์ามหาวิทยาลัย, 2541 - 9, 176 หน้า

ที่ระลึกการจากไปครบ 50 ปี ของ ดะสะอิ โอะซะมุ

Y46 M08 D14

9746370669


วรรณกรรมญี่ปุ่น.
เรื่องสั้น

895.63 / อ963ร