สุภา ปัทมานันท์

ศัพท์ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุภา ปัทมานันท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 - 10, 212 หน้า

Y46 M08 D14

9748328791


ธุรกิจ--คำศัพท์.
ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาญี่ปุ่น.

650.03 / ส837ศ 2545