อุทัยวรรณ อัครวุฒิ

เทคนิคการเป็นเลขานุการ = Secretarial techniques / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ. - กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]. - 126 หน้า.

9748917428


เลขานุการ

651.374 / อ823ท