ยุพดี เสตพรรณ.

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย = Geography of Thai tourism / เรียบเรียงโดย ยุพดี เสตพรรณ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์, 2543 - 438 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y46 M08 D55

9748168484


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.93 / ย384ภ 2543