นพ ศรีบุญนาค

การคัดเลือกบุคคลและการบริหารค่าตอบแทน / นพ ศรีบุญนาค - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546 - 114 หน้า : แผนภูมิ

มี VCD ประกอบ 1 แผ่น

Y46 M08 D51

9745042242


การสรรหาบุคลากร.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค่าจ้าง
เงินเดือน

658.3112 / น164ก