ชยันต์ พิเชียรสุนทร

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 3, เครื่องยาสัตววัตถุ / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546. - 14, 337 หน้า : ภาพประกอบ.

Y46 M08 D79

9742725977


เครื่องยา
ยาแผนโบราณ--ไทย
สัตว์--การใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม

QV770 / ช193ค 2546