สิริพร ยาวิชัย

การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท เลเซอร์ เมล์ เอเชีย จำกัด = The study of business operation of Laser Mail Asia Limited / สิริพร ยาวิชัย - 2546 - ก-ง, 45, [10] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

Y46 M08 D56


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท เลเซอร์ เมล์ เอเชีย--การบริหาร.

338.7658827 / ส731ก